УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” - ПЛЕВЕН

На 15.03.2017 година бе проведено Общо събрание на Училищното настоятелство при ПУ „П.Р.Славейков” гр. Плевен. Пред родителската и училищната общност бе представена дейността и финансовият отчет на настоятелството за периода 2012-2016 г. Взеха се решения за промени в Управителния съвет и устава на настоятелството, тъй като предстои неговата пререгистрация. С пълно единодушие за председател на УС на УН при ПУ „П.Р.Славейков” гр. Плевен бе избрана Теодора Иванова Кръстева. В състава на управителния съвет влязоха пет нови представители на родителската общност, както и един представител на НПО.

Събранието завърши с посланието, че училищното настоятелство трябва да работи в посока за обединяване усилията на родителите, учителите и специалистите за полагане на по – големи грижи за защита интересите на учениците със специални образователни потребности, като привлича медицинска, педагогическа, научна, културна, стопанска, спортна и друга общественост за подпомагане на нашите деца, за тяхното активно личностно развитие, социално включване, професионално ориентиране и адаптиране към условията на съвременния свят.